Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

V současné době je v platnosti jeden dotační program obce a to program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.

  

Dotační program
 
VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD
(dále jen DČOV) V OBCI KŘIŠŤANOVICE Z ROZPOČTU OBCE
  
I.
Cíl dotačního programu
 
            Cílem dotačního programu je podpora výstavby domovních čističek odpadních vod v obci Křišťanovice. Z důvodu umístění obce ve II. ochranném hygienickém pásmu vodárenské nádrže Kružberk, platí v obci velmi přísné podmínky pro likvidaci odpadních vod. Likvidace odpadních vod se v současnosti provádí mobilním vývozem na ČOV v Moravském Berouně, tento způsob je však finančně náročný a pro některé skupiny obyvatel již neúnosný. Protože obec nemá prostředky na vybudování centrální čističky odpadních vod a dotační politika státu zatím neumožňuje dosáhnout na dotaci takové výše , která by zajistila při současných rozpočtových příjmech obce výstavbu centrální ČOV, schválilo zastupitelstvo obce tento dotační program na finanční podporu těch občanů, kteří si na vlastní náklady vybudují domovní čističku odpadních vod.
 
II.
Příjemci dotace
 
            Dotace bude poskytována na základě „Žádosti o dotaci“ a „ Pravidel pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba domovních čističek odpadních vod z rozpočtu obce Křišťanovice“.
 
III.
Platnost dotačního programu
 
            Tento dotační program byl vyhlášen a schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Křišťanovice dne 14.3.2006 , nabývá platnosti dnem 1.4.2006 až do odvolání zastupitelstvem obce.
 
V Křišťanovicích 14.3.2006
 
Pravidla pro poskytování dotace
 
Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování dotace